Sri sai ram old age home also in Telugu Sree Sairam Vruddhashramam under the society Sree Sairam Vruddhasramam Society

H.No. 70-76/97/439/3E,

Near Lakshmi Narayana Kalyana Mandapam,

Seshan Nagar, Kodumur Road, Kurnool – 518 004, Andhra Pradesh

Registered Number : 175/2019

President: Mokaseema Venkateswara Reddy, Atmakur,Kurnool District Phone: 6309886131

Vice President : Targonda Kavitha

Karyadarsi: Targonda Suvarna Devi: Nandyala Kurnool District : Cell: 79934 46637

Also Read:

Kurnool